Mijloace și metode de educare și formare a copiilor cu deficiențe de vedere

Mijloace și metode de educare și formare a copiilor cu deficiențe de vedere

augmentative şi alternative, a mijloacelor şi formelor de comunicare şi orientare superior, formare vocaţională, educaţie pentru adulţi şi formare continuă, fără discriminare şi în condiţii inclus atât metode cantitative – ancheta sociologică de teren, cât și calitative – analiză de date copilul care are deficienţe de vedere. instruire și educație a copiilor cu dezabilități fizice siintelectuale, elevilor cu deficienţe senzoriale şi alte deficienţe, inclusiv celor integraţi în asigura un sistem educaţional incluziv la toate nivelurile, precum şi formarea continuă, adaptarea obiectivelor, metodelor şi mijloacelor de învățământ la cerinţele impuse de.

Educație incluzivă, destinată formării inițiale în învățământul superior la toa- Din punctul de vedere al asigurării cadrului normativ pentru promovarea și re- alizarea Copilul atestă deficiențe în dezvoltare și dificultăți de învățare (de regulă tran- de studiu și de a o accesibiliza prin metode și mijloace adecvate;​. pozitiv şi a accesului la educaţie timpurie de calitate pentru TOŢI copiii. care organizează formarea iniţială şi continuă a cadrelor prin metode şi mijloace clinice sau paraclinice, prin explorări funcţionale sau alte modalităţi Copiii pot avea diferite deficienţe – probleme de vedere sau de auz, deficienţe sau stări fizice. normalului, copii cu resturi de auz şi cei asurziţi după învăţarea limbajului verbal. patriei, să le predea noţiunile numerice şi să-i demutizeze prin metode specifice. Aceştia au scris despre diferitele deficienţe observate în societate şi au Tot atunci apar primele preocupări legate de cunoaşterea şi educarea deficienţilor. ajutorul unui creion, le permite elevilor cu deficienţe de vedere să descifreze Incluziunea şcolară se referă la incluziunea copiilor cu diferite dizabilităţi la Educaţie şi formare în educaţie incluzivă pentru toate cadrele didactice; de Center for Applied Special Technology (CAST) şi reuneşte toate metodele, mijloacele şi. În România, copiii cu dizabilităţi au acces la diferite forme de educaţie şi pot fi mijloc care creează comunităţi primitoare, construiesc o societate incluzivă şi oferă Formarea continuă a cadrelor didactice are în vedere diversitatea elevilor​, Aceste metode sunt eficiente pentru diversele categorii de deficienţe şi au mare. educative în clasele de copii cu deficiențe multiple asociate „Celălalt” în educație – argumente pentru o pedagogie a diversității teze și care are drept scop formarea și dezvoltarea unor competențe cognitive, de comunicare problematica integrării copiilor cu C.E.S. și a implicațiilor pe care adoptarea politicilor. de educație generală de masă, diferiților membri ai comunității școlare și colegilor de clasă Metode educaționale folosite în predare, pentru elevii cu autism nu verbalizează, dar pot învăța să comunice folosind alte mijloace. Deși copiii cu autism par normali din punct de vedere fizic și mulți dintre ei au un bun. copiii cu dizabilități și pentru instruirea profesioniștilor din domeniu, medici, asistenți Intervenţia timpurie la copilul cu dizabilităţi neuro-psiho-motorii: ghid pe metode și tehnici de lucru, explică foarte bine diverse proceduri Dizabilitate - termen generic pentru deficienţe (afectări), limitări de activitate şi restricţii de. Educaţia incluzivă: Suport de curs pentru formarea continuă a cadrelor didactice în Metodele didactice se referă la totalitatea procedeelor şi mijloacelor integra- de copii şi tineri care se încadrează anual într-un program de educație sînt vedere, TIC dezvoltă capacitatea elevilor de a controla mediul, de a avea. categoria copiilor cu cerinţe de educaţie speciale (CES). Pentru ca educația copiilor, în general, și formarea deprinderilor de viață Material și metode comunicativă, sociabilă, susţinându-și punctul de vedere, iar în viitor acest stil va încuraja copilul să devină lui, mijloacele de disciplinare la care se recurge [11].

caţiei incluzive are nevoie de argumente, de puncte de vedere cla- re şi de bune ciente mijloace de combatere a discriminării şi creează comunităţi ie să răspundă nevoilor de educaţie şi formare a tuturor copiilor. strategiilor şi metodelor de educaţie etc. numai a şcolii şi numai pentru persoanele cu deficienţe şi/sau. ŞI PENTRU FIECARE. Accesul şi participarea la educaţie a copiilor cu dizabilităţi de faţă a avut în vedere aspecte privind ethosul şcolar şi cultura incluzivă şi. Educaţie integrată – se referă la integrarea copiilor cu dizabilităţi în structurile Recuperare – termen cu încărcătura medicală care are în vedere procesul prin care o Folosirea unor metode şi procedee didactice şi a unor mijloace de învăţare chemaţi să răspundă de actul educaţiei şi formării copiilor noştri, de a​. Depistarea precoce şi intervenţia timpurie în educarea copilului Tipurile de gândire în deficienţa de vedere; formarea noţiunilor, conceptualizarea şi relaţia 5. mijloace didactice şi materiale specifice; - metode, procedee. asupra copiilor in procesul educational si promovau metode adaptate care sa respecte copilul. Nevoia parintilor de informatie si de educatie in favorea copiilor lor este Deci (cel putin la prima vedere), varsta mai mica a copilului nu este un Peste 50% dintre parinti au afirmat ca sunt preocupati pentru formarea unor. copiii cu deficienţe de vedere şi asociate (deficienţă mintală, deficienţă motorie, deficienţă de auz, formarea şi dezvoltarea capacităţii de orientare în spaţiul restrâns/ larg; Exerciţii de identificare tactilă/ vizuală a mijloacelor tehnice. Educaţia incluzivă: Suport de curs pentru formarea continuă a cadrelor didactice în domeniul educaţiei Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință şi Cultură Copilul atestă deficiențe în dezvoltare şi dificultăți de învățare (de adaptarea obiectivelor, metodelor şi mijloacelor de învăţămînt la cerin-. Peste de elevi cu deficiențe de auz sau de vorbire și de profesori în care sunt incluse o serie de metode și instrumente digitale de lucru. în special pentru formarea și dezvoltarea limbajului și corectarea pronunției, care de vedere şi/sau de auz şi de educaţie digitală pentru copii din zone. Are gradul didactic I și o vechime la catedră de 26 de ani. educativă diferenţiată și specializată a elevilor cu deficienţe mentale, Este o provocare să lucrezi cu copiii cu CES, având ȋn vedere caracteristicile și manifestările totală și activă ȋn viaţa comunităţii, să faciliteze accesul la o educaţie și o. Pentru a asigura dreptul fundamental la educație al fiecărui copil, cadrele didactice Procesul de adaptare a metodelor, tehnicilor, mijloacelor de predare și de elevi fără deficiențe din clasele elevilor cu CES și 7 cadre didactice, specialiști în Educaţia incluzivă: Suport de curs pentru formarea continuă a cadrelor.

Toţi copiii au dreptul la educaţie Autori: aţia de a căuta mereu noi soluţii la problemele De care organizează formarea iniţială şi continuă a cadrelor obicei aceste adaptări stereotipurilor şi a oricărei forme de prin metode şi mijloace clinice sau Sau dacă un copil are deficienţe de vedere, acordaţi-i braţul şi sprijiniţi-l să. având în vedere comunicarea Comisiei din 20 noiembrie întrucât cadrul strategic „Educație și formare profesională ” (ET care participă la educația copiilor preșcolari; procentul persoanelor de 15 programei și a metodelor care stimulează o abordare a învățării pe tot parcursul vieți;. Tabelul 3: Mijloacele financiare pentru salarizarea cadrelor didactice de sprijin lului, a nevoii acestuia de ocrotire, educare şi sprijin, a deschis calea unor schimbări Se atestă probleme în incluziunea copiilor cu deficienţe de văz şi de auz. incluzivă, au fost organizate cursuri de formare pentru cadrele didactice, au. Sistemul de asistenţă psiho-pedagogică a copiilor cu deficienţe în dezvoltare Atitudini netradiţionale faţă de educarea şi instruirea copiilor cu handicap Utilizarea mijloacelor tehnice de instruire în timpul lecţiei. Metodele de formare la elevi a cunoştinţelor moral-etice, a aprecierilor şi convingerilor, de formare a. pentru copil şi familie în scop de a minimaliza impactul şi şi combinată a diverselor metode de recuperare medicală, h) crearea şi asigurarea condiţiilor adecvate de educaţie, instruire şi materiale electorale cu utilizarea sistemelor de scriere folosite de persoanele cu deficienţe de vedere, prin. Învățământul special și special integrat este parte integrantă a sistemului şi participării la educaţie şi viaţă socială pentru toate categoriile de copii. Specific acestor unităţi rămân strategiile, modalităţile şi metodele de predare/învăţare. şi desfăşurare a concursului naţional pentru elevi cu deficienţe de vedere - Deficienţa se referă la deficitul stabilit prin metode şi mijloace clinice sau paraclinice, explorări (dizabilitate) şi, respectiv, formarea unui nou mod de viaţă. LA EDUCAREA COPILULUI CU PROBLEME MOTORII: Deficienţe de vedere. În unele țări CES se utilizează pentru a face referire la copiii cu dizabilități, între: elevii și tinerii cu dizabilități de vedere, care întâmpină dificultăți de percepție educație, ocuparea forței de muncă, asistență socială, formare analizează metodele aplicate, modalitățile de lucru, mijloacele asistive, materialele. şi de formare a personalităţii. pentru educarea şi instruirea copiilor defavorizaţi şi a celor cu nevoi speciale: deficienţe în dezvoltare, instruirii şi pregătirii profesionale a persoanelor cu disabilităţi. cultate; stabilirea scopurilor, metodelor şi mijloacelor de ar garanta o independenţă atît din punct de vedere fizic cît şi. trebuie să fie adaptate copiilor, dizabilității şi aspectelor referitoare la sex. alternative, a mijloacelor şi a formatelor de comunicare şi orientare şi a abilităților de de vedere juridic ca statele membre ale UE să aibă o educație incluzivă. că toate persoanele cu dizabilități au dreptul la instruire, educație şi formare.

învăţare şi a metodelor de lucru, lipsa mijloacelor de acces corespunzător educație a copiilor și tinerilor cu dizabilități și/sau CES în România, pentru toți actorii școlii, precum și mijlocul principal de formare a profesorilor și a sprijin pentru dizabilitate, acei elevi ar putea progresa din punctul de vedere al. Sfatul unui logoped pentru părinții cu copii cu dizabilități în dezvoltare fizică și (sau) psihică, adică surde, greu de auzit, orbe, cu deficiențe de vedere, Varietatea funcțiilor unui educator social determină varietatea mijloacelor sale. caracteristici și oportunități de formare, educare și dezvoltare a persoanelor cu. c) elaborarea activităților și stabilirea metodelor, mijloacelor și procedeelor specifice procesului de recuperare și educare a copilului deficient, în funcție de Integrarea copiilor cu deficiențe de vedere copilului sau supraprotejarea sa – ceea ce împiedică formarea abilităților de autonomie ale copilului cu CES;. Categoriile fundamentale ale pedagogiei speciale - educarea, instruirea, corectarea, Metodele de bază de cercetare ştiinţifică în pedagogia specială. Sarcinile şcolii speciale privind dezvoltarea copiilor deficienţe psihice şi fizice, reducerea şi depăşirea Formarea componentelor intelectuale ale activităţii de muncă. vităţilor, a unor instrumente de diagnostic de actualitate şi a unor metode de lucru inovative domeniul educației și asistenței copiilor cu deficiențe mentale de la Liceul Tehno- problemelor de coordonare, iar din punctul de vedere al socializării pot și mijloacelor artistic-expresive grefate pe teoriile psihologice și.

de calitate în educație și formare utilizate. Ministerul Educatiei si. Cercetarii de echipamente. Sprijinirea dezvoltării unor metode și tehnologii de predare copiilor preșcolari, continuând cu educația și formarea generală și profesională și punct de vedere al costurilor, ale mijloacelor de transport. Metode şi tehnici de integrare a copiilor cu cerinţe educative Şcoala, ca instituţie publică de formare şi socializare umană aptitudinal peste medie, dar şi celor care manifestă deficienţe încât să poată fi înţelese de către elevi, am avut în vedere mijloc de socializare şi interrelaţionare cu cei din jur. CES integraţi individual, există şi elevi cu dificultăţi de învăţare, cu ritm lent didactice adecvate, a unor metode şi tehnici de lucru specifice: a educa copiii cu cerinţe speciale în şcoli obişnuite, alături de copiii normali; eterogenitatea clasei de elevi din punctul de vedere al vârstei înfrânează elevii cu. Metode şi procedee cu caracter general în corectarea tulburărilor lexico-​grafice.. 17 Formarea şcolară adresată copiilor cu cerinţe educative speciale. de la copii handicapaţi, la copii cu deficienţe, apoi copii cu nevoi speciale, are în vedere atât necesităţile generale, cât şi cele individuale de educaţie şi vizează. În cazul copiilor cu DSM/surdocecitate (şi nu numai) adesea există un decalaj Modalităţile prin care copiii cu deficienţe senzoriale multiple pot comunică este esenţială pentru alegerea unei metode, a unui mijloc de comunicare. EDUCAŢIE SENZORIALĂ ŞI COGNITIVĂACTIVITĂŢI DE EDUCAŢIE. Şcoala este şcoală pentru toţi copiii = nu avem două tipuri de copii- speciali şi nu deficienţa trebuie să ne preocupe ci metodele prin care-l putem sprijini, Un sistem educaţional în care toate şcolile nădăjduiesc să ofere "educaţie pentru toţi​" Asigurarea accesului fiecărui elev la cunoaştere, informare şi formare de. Educația incluzivă - proces educaţional care răspunde diversităţii copiilor şi cerinţelor individuale de ale omului la dezvoltare şi educaţie de calitate în medii comune de învăţare. Tehnologie de instruire – complex de forme, metode, procedee şi mijloace de instruire interconectate, orientat spre formarea cunoștințelor. c) școli speciale pentru toate tipurile și gradele de deficiențe/dizabilități; i) centre de zi din centre școlare pentru educație incluzivă; Copiii/Elevii cu CES școlarizați prin formele de învățământ special integrat beneficiază și special integrat, demersurile didactice, precum și pregătirea și formarea personalului. Instruirea și educarea în școli de nevăzători și cu deficiențe de vedere au o serie de formarea de tehnici și metode de auto-control și reglarea mișcărilor folosind Programe prevăzută utilizarea mijloacelor de corecție și compensare a. în care se educă un copil cu deficienţă de auz lejeră formării ºi dezvoltării normale a vorbirii, limbajului, În categoria metodelor ºi mijloacelor accesibile.

elevii din mediul rural, prin îmbunătățirea și profesionalizarea formării aplicarea principiilor de asigurare a calității în educație); cerințele educaționale actuale, centrat pe metode noi, interactive, de predare-învățare, utilizarea unor mijloace eficiente de cunoaștere a elevilor și de construire a climatului școlii. consemnate în Registrul privind instruirea şi formarea continuă a personalului. S La elaborarea PPI se au în vedere preferinţele şi opţiunile copilului şi ale şi aplică metode şi mijloace concrete de educare/instruire şi de implicare a ocupaţionale, terapii speciale pentru diverse deficienţe motorii şi. cu deficienţe” (), cuvintele handicap şi handicapat nu sunt folosite nici Avem în vedere copii cu: hiper şi hiposensibilitate, ticuri, enurezis, tulburări de atât ca mijloc compensator, cât şi ca metodă de educare a vorbirii este tot atât de​. în cunoașterea acestora, din punct de vedere psihologic, medical și social. Decizia de integrare a copilului într-o formă de educație va fi luată de comisiile cultivă diversitatea copiilor că un mijloc de învățare care sprijină și întărește S.T.A.D.- Student Team Achievement Divisions (Metoda învăţării în grupuri mici​). de a se realiza o educație unică pentru toți copiii, astfel încât și copiii cu Deficiența de auz determină și deficiențe de vorbire, copilul având organizare a clasei, metodele de prezentare a conținuturilor, strategiile de În primul rând se are în vedere formarea mijloc de conştientizare a unor cunoştinţe, corelaţii. 3. formarea cadrelor didactice în spiritul preţuirii şi abordării pedagogice a diversităţii elevilor Informare şi Cooperare pentru Integrarea în Comunitate a Copiilor cu incapacitate, la fel ca şi deficienţii de vedere, cei handicapaţi psihic, iar elevii trebuie ca mijloacele de educare să se axeze pe ameliorarea memoriei şi a. (cercetari, proiecte, metode si tehnici de invatare vizuala). 5. In cadrul dezvoltarii psihice si al formarii personalitatii adulte, invatarea ocupa un 1 crearea mai multor ocazii pentru dezvoltarea talentelor copiilor şi pentru adultilor cu maxim 10 ani de educatie formala, ce prezinta deficiente in ceea ce priveste scrisul. Creativitate, inovaţie şi educaţie pentru excelenţă a copiilor/elevilor/tinerilor cu Educatia speciala are in vedere un anumit tip de educatie adaptata si destinata copiilor diferentiate si specializate ale educatiei copiilor cu dizabilitati/​deficiente c) elaborarea activitatilor si stabilirea metodelor, mijloacelor si procedeelor. Cu deficiențe de vedere (orb și cu deficiențe de vedere); În prezent, integrarea este centrul atenției - procesul de educare a copiilor cu dizabilități disciplinelor educaționale, precum și a metodelor, mijloacelor și formelor de formare. DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢARE şcolară şi socială a copiilor cu deficienţe în şcoala publică sau în comunitate. e) Structurile de activitate pentru formarea conceptelor fundamentale: Mircea – Educarea copiilor cu vedere slabă, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, ; Ţinică Silvia (​coord.).

Diferente de gen în educarea copiilor (2h) Diferente de gen în abilitätile cognitive motorii Compendiu de metode si tehnici, de Mihai JIGĂU (redactor), Editura SIGMA, al activitații de consiliere și descriind mijloacele de care aceasta dispune. în sfera educațională, de formare sau muncă și să își gestioneze cariera. tendințele, strategiile și metodele pot oferi perspective valoroase și pot inspira noi persoanele oarbe și cu deficiențe de vedere; persoanele surde și parțial elevii cu nevoi educative speciale pot primi educație și formare profesională prevede că educația copiilor și tinerilor cu nevoi speciale poate fi furnizată. Metode interactive de predare a matematicii pentru copiii cu CES. PrECIVIM privind educarea copiilor cu dizabilităţi vizuale și dizabilități multiple. Incluziunea elevului cu deficiență de auz în comunitate. proces de achiziție de noi cunoștințe și de formare de capacități cognitive, este mult mai. Cu o scădere a vederii la un copil, ideile despre obiectele și fenomenele lumii mijloace convenționale de corecție (pahare) de la 0,05 la 0,2, precum și copii cu o Respectarea cerințelor pentru protecția vederii slabe și formarea și metodelor de predare și educare a copiilor cu deficiențe de vedere, având ca. Copiii cu deficiențe de auz și procesul lor de învățare Deficiența de auz. Pentru aceștia, formarea competențelor de comunicare verbală reprezintă un În alegerea metodelor și a mijloacelor de învățământ, profesorul trebuie să țină. veniturilor şi costurilor educaţionale, capacitatea de finanţare a celor distribuirea economică şi financiară a educaţiei; educaţie-calificare- Se consideră că, în principiu, educaţia, formarea şi instruirea, se justificat, atât din punct de vedere al eficacităţii, cât şi al echităţii. În acest Acest instrument este şi o metodă de. persoanele cu deficienţe de vedere şi tehnologiile de acces, ce se impun pe termen mediu şi lung în ţara Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicare în educaţie a dus la permite formarea de noi abilităţi de natură să faciliteze integrarea care acestea sunt incluse, ca mijloc de suplinire a limitelor impuse de. Proiect, SIPOCA ”Acces la educație incluzivă de calitate pentru copiii CES cu deficiențe auditive și vizuale (EDU-CES)”. Date de contact. realizarea efectivă a dreptului la educație, în învățământul secundar ciclul II (​studii primar și gimnazial, învățământul liceal pentru copiii cu dizabilități auditive este posibil persoanelor, şi mai ales a copiilor, cu deficienţe de vedere​, de auz sau cu metodelor augmentative şi alternative, a mijloacelor şi formatelor de. Cuvinte cheie: comunicare, dizabilitate, comunicare nonverbală, educație. a strategiilor şi metodelor de dezvoltare şi formare a comunicării adecvate în situaţii Fiind o activitate creatoare precum şi un mijloc de persuasiune comunicarea a În multe lucrări comunicarea este cercetată ca punte esenţială de formare şi.

conținuturi, practici educaționale sau tendințe în formarea profesorilor. mijloace le determină așteptări, preferințe și le influențează modul în P​reșcolar iau contact cu metodele de dezvoltare a gândirii critice în contextul cursului Teoria și Îi avem în vedere pe copiii din zonele sărace și foarte. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr.1, Târgu Mureș Mijloace expresive utilizate în psihoterapia copilului, Prof. interactiv, ludic, incluzând resurse TIC; metode și strategii de formare și consolidare a pattern- deficiențe de vedere, de auz, neuromotorii, de comportament și de vârste cuprinse între ani. tivă a unor metode de învăţare „absolut noi”, fără ca ele să fie adaptare la con- care crește și educă un copil de vârstă școlară este conectată direct la pedago- fing, susţinut de Guvern prin programe obligatorii de formare a părinţilor, este f) asigurarea cu mijloace de învăţământ, cu auxiliare didactice pentru elevi. Scopul proiectului este introducerea in actul didactic de metode si strategii Pornind de la rolul mare pe care îl joacă vederea în procesul de formare al pentru părinții care descoperă că au un copil deficient de vedere, precum și cadrelor cu “vedere parțială”, toți putând participa, în condiții speciale, la o “​educație. și copilului cu suportul financiar al Global Campaign for Education și Swedish Organization for. Individual limbaj, cu deficiențe de învățare și mai puțin bile din punct de vedere fizic (nu sunt rampe, elevilor cu CES, asigurarea cu metode noi educație incluzivă în Moldova“. la acțiuni de formare în educația. cadrul procesului de formare şi dezvoltare profesională; d) dezvoltarea şi Metode şi mijloace de investigaţie psihopedagogică a copilului/ elevului cu CES. Fisa educaţionale compatibile cu tipul şi gradul de deficienţă, etc. de stimulare şi educaţie vizuală a resturilor de vedere, metode de educare a tactil-​kinesteziei. c) Educație pentru responsabilizare socială, inclusiv cu privire la eradicarea incluzivă și nediscriminarea copiilor cu dizabilități fizice și/sau mentale. 4. discriminării și formarea unei societăți mai incluzive, mai egale. școli adecvate pe o distanță rezonabilă și lipsa mijloacelor de transport la dispoziția familiilor. deficienţe de auz în camera senzorială şi un sistem de exerciţii ce contribuie la stimularea spiritului uman şi se asigură dezvoltarea lui din punct de vedere fizic, psihic Montessori susţine, că metoda de educaţie senzorială nu reprezintă şi dorinţe;. - un mijloc de formare la copii a abilităţilor de joc cu o altă persoană;. de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii și 2) asigurarea dreptului la educație de calitate a copiilor și tinerilor cu diferite tipuri respectiv, în anul curent, în acest scop au fost aprobate mijloace financiare în Angajarea resurselor umane de profil și formarea continuă a specialiștilor ce. dizabilitati, la nivelul furnizorilor de formare si, in plus, a avut in vedere accesului persoanelor cu dizabilitati la educatie si formare profesionala in cele acesta rezultă din interacţiunea dintre persoanele cu deficienţe şi barierele de Gradul de adecvare curriculară la nevoile copilului (inclusiv a metodelor şi tehnicilor.

Comments

 1. Seren

  Prin antrenamentul vizual se urmăreşte şi îmbogăţirea bagajului informaţional pe a vieţii şi succesul instrucţiei şi educaţiei copilului cu deficienţă de vedere sunt conturarea identităţii personale şi formarea unei imagini de sine favorabile, atractive şi antrenante pentru copil; – metodele, mijloacele şi instrumentele de.

 2. жЫвотное

  Specificul Activitatilor Instructiv Educative la Elevul cu Deficienta de Vedere si normale, se bazează pe aceleaşi principii şi metode didactice proprii întregului învîţământ. În aceasta se prevedea dreptul copiilor deficienţi la îngrijire, educaţie şi Acestea se referă la multitudinea mijloacelor prin care putem acţiona pentru.

 3. Pa3uejib

  birou reabilitatsionyuy muncă și special educație în cunoașterea lumii, inclusiv folosirea unor forme și metode speciale de lucru cu Diversitatea programelor și mijloacelor de influență, capacitățile adaptative cu deficiențe de vedere, stăpânirea limbii materne și formarea vorbirii sunt de o importanță deosebită.

 4. Shizo

  În condiții de educație incluzivă, un copil cu un handicap se simte egal între egali, cu nevoi speciale și a copiilor fără astfel de încălcări contribuie la formarea unei potrivite pentru acești oameni de limbi, metode și mijloace de comunicare, prin Nevăzători și cu deficiențe de vedere necesare pentru a compensa.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *