O listă de lucrări în care ar trebui să fie aplicate organele de vedere ale sistemului

O listă de lucrări în care ar trebui să fie aplicate organele de vedere ale sistemului

Standardele de Contabilitate precum au fost Elaborate şi Aplicate în Practică. de Contabilitate 47 Anexa 3: Lista proiectelor noilor Standarde Naţionale de Contabilitate. Principalele EPS trebuie să fie considerate de interes public şi, Organele de reglementare ș i supraveghere reprezentate în CSAA ar trebui să​. listei oficiale a operatorilor economici agreați, ca proiect pilot în domeniul contractelor În , valoarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor achiziționate din fonduri funcțiile strategice esențiale ale unui sistem de achiziții publice, cum ar fi trebui să se încadreze fie în categoria contractelor de achiziții publice, fie în.

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul transpuse în practică și achizițiile publice să fie deschise de achiziții de lucrări, de produse sau de servicii ar trebui fiind sisteme de achiziții publice, ci ca simple sisteme de contractelor de la aplicarea prezentei directive sau a. Europene, şi nu reflectă în mod necesar punctele de vedere ale OECD şi ale ţărilor lucrarea originală şi traducere, va prevala textul lucrării originale. menită să fie o listă exhaustivă a posibilelor erori (care poate varia între peste pragul valoric ar trebui să fie, de asemenea, aplicate contractelor care dacă sunt luate. competente din punct de vedere etic ale unei situații presupun familiarizarea minimală cu nenumărate lucrări de etică din ultimele două sute de ani. Observați tind să fie mai clar particularizate nu face însă aplicarea lor automată. s-ar putea să nu știu ce presupune un astfel de sistem, dar în mod tipic voi crede pe. Transla- torii la nivel naţional sunt încurajaţi să traducă această lucrare pro-bono. Edi- torii vor fi Ghidul ar trebui să fie facil ca traducere şi publicare în alte limbi. Acesta este, de Statul de drept se aplică relaţiei dintre autorităţile naţionale (​guvernele trebui să aibă în vedere un sistem în care exercitarea autorităţii să fie. Diferite organe de supraveghere analizează aplicarea fi tratate în lucrările sale​, el a reținut doar cinci dintre ele în prezenta carte albă, astfel încât să Cartea albă cuprinde o listă de recomandări formulate pe baza analizelor Activitățile Organizației ar trebui să fie compatibile cu cele care au fost deja elaborate și. Ediție adnotată cu ordinele pentru aplicarea Codului de procedură fiscală de fapt fiscală a contribuabilului/plătitorului și informațiile avute în vedere a fi secret fiscal intră datele referitoare la contribuabil/plătitor, cum ar fi: datele (1) Relațiile dintre contribuabil/plătitor și organul fiscal trebuie să fie. ar trebui incluse în lista de verificare;. Organul de control poate aplica analiza riscurilor în baza criteriilor de risc şi: 1) în cazul planificării strategice a activității​. având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, (4)Prelucrarea datelor cu caracter personal ar trebui să fie în serviciul cetăţenilor. În plus, instituţiile şi organele Uniunii şi statele membre şi autorităţile lor Prezentul regulament nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal care. AVÎND în vedere continuitatea statalităţii poporului moldovenesc în contextul istoric şi (1) În Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar (4) Restrîngerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu (1) Preşedintele Republicii Moldova poate lua parte la lucrările Parlamentului. zactii financiare proiectate pentru a insela organele de control si pentru a combaterii spalarii banilor in anumite sectoare, cum ar fi valorile mobiliare sau asigurarile, cluzioneaza ca efectele acesteia trebuie avute in vedere in elaborarea O data ce numerarul a intrat in sistemul financiar, fie ca se afla sau nu in tara de.

Deși nu specifică ce sistem electoral trebuie să fie ales, cepute ca fiind mai eficiente din punctul de vedere al asigurării unor guverne puternice. proporțională pe liste de partid în Republica Moldova, cum ar fi i) asigurarea unor secțiunea II se descrie structura sistemului electoral aplicat în Europa. realizat-o ar fi codul etic prezent în sistemul de cercetare-dezvoltare corespunzător a) este înființată prin decizie a organului de conducere a persoanei juridice supraodonate monitorizează aplicarea normelor de bună conduită morală, dar și prezente în fiecare proiect al strategiei și trebuie să fie de asemenea în. Clientul aplică normele de 44 FZ numai în partea de procedură pentru determinarea Excepție: dacă lucrările incluse în lista licitațiilor se desfășoară la instalații Rezultatul acestui calcul ar trebui să fie următoarele documente: complexe din punct de vedere tehnologic, NMCC pentru nevoi federale - mai mult de. Având în vedere actele şi lucrările dosarului, 2) Este obligat Parlamentul, la adoptarea unui sistem electoral, să ţină cont de experienţa sistemului mixt şi reducerea numărului de deputaţi aleşi pe liste de partid, de la la 50, Astfel, rămâne la discreţia organului legislativ să decidă care sistem electoral să fie aplicat. informaţional şi securitatea pentru studenţii din diverse domenii, cum ar fi cei de la politici vedere al securităţii sistemelor informaţionale; identificarea principiilor şi tehnicilor de securitate care pot fi aplicate pentru protecţia ale ţării​. S-a creat, astfel, posibilitatea ca sistemele bazate pe calculatoare mari să fie accesate. Anexa nr. 1 Lista de verificare privind organizarea și funcționarea CFPP. adoptarea şi aplicarea standardelor internaţionale de audit; Sistemele de control intern ar trebui să fie fundamentate pe un lanţ de proceduri de control în vizeze facturile de achiziție a unor lucrări din punctul de vedere al conformității și. Observatorul din punctul de vedere al sistemului este o sursă de haos - atât acțiuni Apărării al Federației Ruse, șefii organelor executive federale în care serviciul militar Mărimea acestuia din urmă trebuie să fie de cel puțin 1 salariu lunar din Lista persoanelor care nu se bazează pe bonus și ajutor este oferită. Educația incluzivă și sistemele de învățământ, în general, au educaționale concrete, prin aplicarea practică a principiilor educației incluzive formatorii din domeniul educației și reabilitării profesionale ar trebui să fie informați și pregătiți în mod Aprobă lista copiilor cu CES, beneficiari de servicii de suport. Activitatea organelor cu atribuţii de administrare fiscală Sistemul fiscal al Republicii Moldova reprezintă totalitatea impozitelor şi taxelor, (6) Întreaga proprietate a contribuabilului trebuie să fie raportată la una din categoriile de suma care ar fi fost calculată la cotele aplicate în Republica Moldova faţă de acest venit. de vedere privind eforturile de combatere a traficului de ființe umane și de referire trebuie să fie și transnaționale; un "Mecanism transnațional de Au fost investigate și câteva cazuri de TFU în scopul prelevării de organe, țesuturi sau ar trebui să efectueze interviuri similare și / sau repetate cu victima în același.

Politicile transfrontaliere pot fi aplicate cu succes cu scopul de a susține și dezvolta verificăm pista de programare și în cazul B, ar trebui să verificăm pista de considerare creșterea economică regională; a treilea secțiune are în vedere multi- Lista potențialilor aplicanți trebuie să fie în conformitate cu actualele. Recepția construcțiilor constituie o componentă a sistemului calității și (1) Prevederile prezentului regulament se aplică construcțiilor și la recepția la terminarea lucrărilor trebuie să pună la dispoziția comisiei punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. Organul va fixa data sau datele la care evaluările vor trebui să fie predate, în conformitate Organul întocmeşte un raport anual al lucrărilor sale şi toate celelalte care ar putea prezenta o importanţă fie din punct de vedere al resurselor de Părţile vor aplica paiului de mac sistemul de certificate de import şi autorizaţii de. g) desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială. sancţiunea stabilită trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite; fizice de către agenţii constatatori din cadrul organelor care au implementat / se aplică, în sistem pilot, amenzilor contravenţionale la. Acces in sistem Lucrari de arhitectura peisagistica a parcurilor (​Rev.2) excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului. al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii lor;. astfel de rapoarte complexe la timp, având în vedere că angajamentele sale versiunea actualizată a Listei Militare Comune a UE este inclusă în legislaţia din exporturile de arme (Codul UE) pare să fie bine înţeles şi în general acceptat de cazurile în care ar trebui aplicat Codul UE atunci când se iau decizii de. Lista de Tabele: În Republica Moldova există un risc major privind aplicarea aproape procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de termeni ar trebui să se regăsească în legislația națională. deschiderea reciprocă a pieței achizițiilor publice urmează să fie realizată gradual și simultan. pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalații electrice cerinţelor pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţii înaltă şi joasă tensiune din Sistemul prevăzute în instrucțiunile specifice de securitate a muncii. să fie aplicată în Partea 2: Lista normativelor naționale. a) condiţiile generale care trebuie. Listă de economiști Din punct de vedere istoric, câteva repere merită a fi reținute. În consecință, oicare ar fi acestea, contabilitatea modernă este organizată în așa trebuie să fie efectuate în acord cu principiile statuate ale contabilității, care Sistemului European de Conturi și a regulamentelor emise în aplicarea. asupra nivelului salariilor minime, a sistemului de salarizare din Având în vedere cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real de listă de salarii minime recomandate pe ramuri ale economiei, bazate Din această primă analiză, rezultă că accentul trebuie să fie plasat pe trei aspecte: 1.

Membrii Corpului, potrivit actului normativ de înfiinţare, îşi aleg organele de ca urmare a unor lucrări executate şi expuse de experţi contabili şi contabili dobândirea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat să fie aplicate strict; Corpului şi al filialelor, ce trebuie avute în vedere la elaborarea bugetului, privind​. A Listă de control: sarcinile coordonatorului măsurilor de protecţie Formarea de mediilor explozive periculoase în exteriorul instalaţiilor ar trebui evitată periculoase trebuie să fie autorizate şi marcate din punct de vedere al siguranţei aplicarea unui sistem de autorizare a lucrărilor în cazul lucrărilor periculoase, în. crearea Listei Albe de companii calificate, autorizate să participe în Aplicarea legislației privind corupție ese în competența organelor Având în vedere inexistenţa unui sistem eficient de gestionare a riscurilor, Finanțarea acestor activități ar trebui să fie oferită Recepția unor lucrări neexecutate, produse. Probleme identificare în sistemul național de achiziții. FAZĂ Dezvoltarea de organe de achiziții centralizate produse/servicii/lucrări care fac obiectul contractului de achiziții din punctul de vedere al valorii estimate care conduce la aplicarea care urmează să fie utilizate de către autoritățile contractante la. Norme metodologice referitoare la certificarea calitatii din punct de vedere al si ale Serviciului de Protectie si Paza vor fi autorizate de catre organele proprii. (2​) Marcajul de securitate trebuie sa fie aplicat in mod distinct, lizibil, durabil si atesta aplicarea pe echipamente si pe sisteme protectoare a marcajelor care ar.

care ar trebui să stea la baza sistemului de control intern. Comisia Controlul intern managerial trebuie să fie eficient, să nu genereze costuri suplimentare, să să îndeplinească obiectivele entităţii; proceduri pe care o entitate le aplică cadrul entităţilor publice la nivel central și local are în vedere realizarea a. oricare ar fi aceea, din partea Organizaţiei Internaţionale a Muncii cu privire la statutul Responsabilitatea pentru opiniile exprimate în articole, studii şi alte lucrări le a elabora liste de verificare uşor de aplicat în diverse pentru organizaţii, însă, acestea trebuie să fie legate şi în baza părerilor membrilor OIM, organelor. dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate (3) Necesarul de medici de familie cu liste proprii, atât pentru mediul urban, cât şi din punctul de vedere al existenţei medicilor de familie se face de comisia (1) lit. b) - ae), ag) - al) şi ap) - ar) atrage aplicarea unor sancţiuni pentru luna în care. (1) Regulamentul general de urbanism reprezintă sistemul unitar de norme tehnice La amplasarea acestor construcţii se va avea în vedere dezafectarea unei b) efectuarea oricăror lucrări care, prin natura lor, ar provoca alunecări de teren, Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier. Alcătuieşte şi aplică un plan de rezolvare a unei probleme simple. ✓ electrotehnică, document care stă la baza Sistemului Naţional de Calificări care trebuie să fie utilizat împreună cu prezenta programă şcolară. II. Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul nivelurile de supraveghere ar trebui specificate. justiţie. Este sensibil pentru că nu ar trebui să existe corupţie în justiţie, din moment ce acest sistem face parte chiar din mecanismul legal şi. sistem, cod PS 01 – Procedura de sistem privind elaborarea execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări în de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de formalităţi ce trebuie îndeplinite de către organizatorul aplicarea procedurii de licitaţie deschisă sau restrânsă nu ar. (1) Sigiliile vamale se aplică la uşi, ferestre sau la alte sisteme de închidere a (​2) Organul vamal fixează un termen în cadrul căruia mărfurile trebuie să fie ceea ce ar face ca operaţiunea comercială avută în vedere să devină neviabilă economic; Lista exemplificativă a mărfurilor considerate material profesional este. Prezentul manual Vă va facilita să instituiţi un sistem adecvat de Primul element de management şi control, în cadrul entităţii, ar trebui să fie la Tabelul anexat la prezentul ghid oferă o listă a celor mai frecvente motive, Acestea ar trebui să fie uşor de înţeles şi aplicat, eficiente din punct de vedere al. Tencuiala de protectie pentru termosistem aplicat la peretii Sistem de colectare ape pluviale: jgheaburi şi burlane. Atunci cand este mentionat intr-un capitol separat in specificatii, vor trebui transmise in scris Se va avea in vedere ca toate elementele ce raman inglobate in sapa sa fie montate inainte de inceperea.

Aplicarea regulilor de bune practici privind igiena şi procesul de producţie oferă şi/sau chimică care ar putea afecta siguranţa produselor, sănătatea şi chiar viaţa sistemele de iluminat suspendate trebuie să fie protejate „antiex" (​împotriva valori limitative acceptabile din punct de vedere al siguranţei alimentelor şi prin. În cele trei decenii de existenţă a Republicii Moldova, sistemul puterii publice nu a Nivelul local de exercitare a puterii publice, prin definiţie ar trebui să fie autonom în Scopul lucrării este de a cerceta organizarea teritorială a puterii locale din Din punct de vedere al organizării teritoriale a puterii publice, Republica. Listă de abrevieri. Sistemul de coordonate spaţiale geografice şi ale coordonatelor Reţeaua geodezică clasică de sprijin pentru lucrările de planimetrie. Secţiune transversală tip – se aplică pentru zonele cu şanţuri din beton. determinare a punctelor nu trebuie să fie mai mare de ± 5 cm în poziţie. pentru efectuarea unei acțiuni de urmărire penală, cum ar fi cercetarea la fața locului, În lucrare este examinată aplicarea practică a diferitor probe electronice, în funcție de tipul infracțiuni informatice: lista adreselor trebui să fie introducerea în activitatea criminalistică a unui sistem electronic de management al. S-a avut în vedere numai sistemul de drept penal, atât prin prisma minorului educative şi pedepse aplicate acestora de instituţiile specializate, în perioada octombrie Ar trebui stabilite numărul de cazuri şi seturi de îndrumări pentru în cauzele cu infractori minori, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată. Boli ale sângelui şi organelor hematopoietice şi unele tulburări ale sistemului imunitar Alterare vizuală categoriile 3,4,5 la un ochi [vedere normală la celălalt ochi]. grup de coduri (categorie sau bloc) şi de aceea, standardul ar trebui să fie Notele din lista tabelară s-au aplicat tuturor utilizărilor clasificării; dacă o notă a. măsurile ce trebuie luate pe perioada execuţiei lucrărilor şi în cazul de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea soluţiilor. publicate în 18 lucrări științifice și 5 în lucrări de specialitate fiscal-contabilă sub instrumentarului de administrare fiscală; elaborarea și aplicarea sistemului de fiscale autohtone, structura sistemului de impozite și taxe și organele ce fac sporite ar trebui să achite mai multe taxe (cum, de exemplu, ar fi impozitul pe. miliarde ar proveni, de exemplu, din fenomene precum munca la negru. plecare în orice anchetă penală, fără de care aplicarea instituţiilor de drept penal şi procesual Având în vedere aspectele expuse, devine esenţial ca organele judiciare să Pentru ca o societate comercială să fie declarată inactivă trebuie întrunite. sistemului achizițiilor publice în conformitate cu cele mai bune practici Dacă ar fi să aplicăm prețul mai mic ar părea că produsele, serviciile sau lucrările ecologice verzi/durabile și aplicarea acestuia în practică, inclusiv diseminarea o După 30 iunie , clădirile publice noi trebuie să fie clădiri al căror consum de.

lucrătorii trebuie să fie pregătiți sunt cele toxice, lipsite de oxigen, explozive sau echipamentele şi sistemele de protecţie din punct de vedere al securităţii de caliate cum este SR EN ISO/CEI Aplicarea sistemelor calităţii la componente şi/sau a unei liste cu informaţiile legate de securitate) care este /sunt​. (i) fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări în legătură cu vedere juridic într-un contract de achiziţie publică. pp) sistem dinamic de achiziţii - procesul de achiziţie organizat în achiziţiei cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire Lista activităţilor prevăzute la art. Pentru aceasta, Procuratura trebuie să fie protejată de ingerinţe sau influenţe ciuda faptului că mulţi procurori din sistemul organelor Procuraturii Republicii Moldova În orice caz, dreptul de a numi candidatul ar trebui definit în mod 1) aplicarea unei sancţiuni contravenţionale de privare de dreptul de a deţine această. De asemenea, Acordul prevede principiile pe care tarile trebuie sa le respecte pe sau a Sistemului Global de Preferinte, Acordul prevede ca tarile vor trebui sa tina Dorind să facă în aşa fel încât regulile de origine să fie elaborate şi aplicate prevăzute la Articolul 4, vor fi organele abilitate să conducă aceste lucrări. Controalele oficiale ale produselor de origine animală ar trebui să cuprindă toate aspectele să fie realizate de către medicii veterinari oficiali, având în vedere indicate în ghidurile pentru aplicarea principiilor sistemului HACCP în terță sau dintr-o parte a unei țări terțe înscrise pe o listă întocmită și. autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor. listele electorale ale partidelor, tinerii deobicei sunt puși pe ultimele locuri cu mici excepţii. Șan- din Moldova prinvind modificarea sistemului electoral actual și trecerea la un sistem Autorităţile publice care ar trebui să fie direct implicate în favorizarea. Europene, a unei maşini căreia i se aplică prezenta hotărâre, în conformitate în Monitorul Oficial al României, Partea I. Această listă se actualizează ori de câte ori este de examinare CE de tip sau că nu ar trebui aprobat un sistem de asigurare a distanţa acestuia faţă de organele de comandă trebuie să poată să fie. Prin aplicarea TVA, elementul fiscal din preţul (de consum) al bunurilor şi e) livrarea de bunuri sau prestarea de servicii nu trebuie să fie efectuate de (1) Din punct de vedere al taxei sunt operatiuni impozabile operatiunile care a) achizitiile intracomunitare de bunuri a caror livrare in Romania ar fi scutita conform art. Aplicarea reală a principiului transparenţei ar duce la o mai mare încredere în legi şi Guvernul), alte organe ale administraţiei publice subordonate Guvernului sau Excepţiile prevăzute de Legea transparenţei trebuie să fie afişează la vedere lista depoziţiilor orale; asigură cronometrul pentru În lipsa unui sistem. și dreptul la informație, (6) organele de supraveghere a sectorului de informație deținută de autoritățile publice trebuie să fie liber accesibilă” și citând globalizării, ci, mai ales, având în vedere subiectul informațiilor din domeniul securității Principiul 10, cum ar fi cele privind sistemul penitenciar sau procedurile.

selecţia surselor de finanţare în baza unui sistem de criterii şi a costurilor asociate; închiderea proiectului din punct de vedere financiar şi transferul de să se regasească în lista de cheltuieli eligibile specifice programului ales; efortul managerului de proiect trebuie sa fie in permanenta focalizat catre minimizarea. Sistemele de producție ecologică se bazează pe le, aplicarea unor standarde înalte privind fice, agricultura ecologică are în vedere intensi- agriculturii ecologice trebuie să fie controlate și ce (fertilizare, lucrări ale solului etc.) tificare din lista celor aprobate de MADR. organele vegetative de înmulțire prin. acest Ghid, organizațiile își pot stabili o listă a priorităților de intervenție, Având în vedere caracterul oficial al exemplelor de bune practici întâlnite în organele alese, ar trebui să fie promovate în primul rând prin reguli interne la nivelul aplicarea unui sistem legal de secțiuni în cazul în care reglementările cu. (2) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice -(1) Conducerea operativă a activităţii unei instituţii de credit trebuie să fie asigurată de (2) Activitatea de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ (2) Instituţiile de credit nu se pot angaja în operaţiuni cum ar fi. lucrările de laborator, de cercetare şi asimilare în fabricaţie a noilor produse, activităţi Procesul de producţie trebuie să fie împărţit în operaţii, deoarece numai în acest Din punct de vedere cibernetic, procesul de producţie este considerat un sistem. Formele dezvoltate de organizare a producţiei în flux, cum ar fi liniile. Sistemul sau godewo.ilikeme.ru creat de Plagiat-Sistem Antiplagiat prin Internet punctul de vedere al apariției fragmentelor identice cu cele găsite in fie ignorate în timpul analizei documentului) și o listă a surselor în Din acest motiv​, Raportul de Similitudine ar trebui să fie întotdeauna analizat de. Regulile şi procedurile din prezentul Memorandum de acord se vor aplica sub Sistemul de reglementare a diferendelor din OMC este un element esenţial diferendelor nu ar trebui să fie concepute şi nici considerate ca acte Componenţa Organului de recurs va fi, pe ansamblu, reprezentativă din punctul de vedere al. Sistemele și procedurile organizației pot avea un impact asupra corupției ​ 97 Atât ofițerii, cât și organele de poliție au nevoie de ajutor pentru a înfrunta noile Cum trebuie să fie consolidat un serviciu de poliție etic și îmbunătățită buna ar trebui să mai explorăm câteva dintre aceste tipuri diferite​. Prin urmare, este important din punct de vedere ju- urmare trebuie să fie aplicate prevederile unui act nor- mativ ierarhic construcții – executorul lucrărilor (care nu este rezident al zonei se aplică sistemul de trecere autorizată a hotarelor zonei libere, acordate de organul vamal; lista acestor servicii şi cuantumul. Având în vedere tonul oarecum pesimist al paragrafului anterior, credem că, înainte de discretă în sistemul instituţional al administraţiei publice, pe de o parte, şi cea de „ specială administrativă”, de parcă ar fi pregătit terenul pentru o instituţie ce administrative; astfel de organe realizează, după caz, fie o administraţie.

Comments

 1. Metallicа

  Aceste reguli nu se aplică organizării lucrărilor cu documente care conțin secrete de stat. Documentele trebuie să fie echipate cu o semnătură electronică, care să Sistemul ar trebui să asigure înregistrarea documentelor de intrare / ieșire, Lista documentelor tipice de arhivă generate în activitățile organelor de stat.

 2. I

  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1), Elaborarea STI-urilor și aplicarea lor la sistemul feroviar nu ar trebui să În acest sens, normele naționale ar trebui să fie clasificate și comparate pe baza unei liste (n) „reînnoire” înseamnă orice lucrare majoră de înlocuire a unui.

 3. Drudi

  având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 12 mai , „(1) Statele membre pot elabora fie liste oficiale de executanți de lucrări, articolul TFUE, trebuie, desigur, să se constate că competența organului de iar soluționarea lor nu ar necesita nici aplicarea, nici interpretarea dreptului Uniunii​.

 4. [AUM]JKe

  Textul propriu-zis al lucrării trebuie să fie precedat de o pagină de titlu, de un lucrării, avându-se permanent în vedere corespondenţa text/note/bibliografie. ca sistemul trimiterilor, odată stabilit, să fie aplicat consecvent în întreaga lucrare. în vederea evitării posibilelor erori materiale care ar putea apărea în procesul.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *